Floating content
Post 149
Tags: tokujin yoshioka, ralph nauta, lonneke gordijn, shiro kuramata
Shiro Kuramata, Miss Blanche, 1988
Ralph Nauta, Lonneke Gordijn, Ghost chair, 2008
Tokujin Yoshioka, The invisibles, 2010
Shiro Kuramata, Miss Blanche, 1988 | Ralph Nauta, Lonneke Gordijn, Ghost chair, 2008 | Tokujin Yoshioka, The invisibles, 2010
share
 
 
see also:
 
back