Eyes wide open
Post 1122
Tags: Usellini, Kenzo, Cattelan, eyes, flag, stones, Toilet Paper
Gianfilippo Usellini, La fine dei liberi pensatori, 1959
Kenzo x Toilet Paper, Eye Spangled Banner, 2013
Gianfilippo Usellini, La fine dei liberi pensatori, 1959 | Kenzo x Toilet Paper, Eye Spangled Banner, 2013
share
 
 
Special thanks to Ernesto Dudron

 
 
see also:
 
back